Privacyverklaring

Die Lageländer respecteert de persoonlijke levenssfeer van leden, dirigenten en relaties, die betrokkenen zijn bij de muziekvereniging en haar (muzikale) activiteiten. Die Lageländer verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van haar taken als muziekvereniging.

Die Lageländer verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent. Als Die Lageländer bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe dienstverleners, verlangt Die Lageländer van deze externe dienstverleners c.q. bewerkers dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens .

Die Lageländer zorgt voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens.